زنگ هفتم

/
اولین مجموعه‌داستان به هم پیوسته‌ی «محمدمنصور هاشمی» که یکی از جوا…